Statushouders met een bijstandsuitkering. Hoe zit het?

Het aantal statushouders met een bijstandsuitkering neemt toe, zo meldde de Telegraaf. Volgens de krant had 53 procent van de statushouders die tussen 2012 en 2019 vijf jaar in Nederland stonden ingeschreven, een uitkering.

Meer statushouders met een bijstandsuitkering

Er zitten meer statushouders in de bijstand. Volgens de Telegraaf had, van de asielmigranten die tussen 2012 en 2019 vijf jaar in Nederland stonden ingeschreven, 53 procent een bijstandsuitkering (16.580 personen). In de periode 2004-2011 was dit 38 procent (14.970 personen). Bij vrouwen ligt dit percentage nog hoger en deze groep komt nauwelijks aan het werk. Na een verblijf van 15 jaar heeft 45 procent van de vrouwelijke vluchtelingen nog geen betaald werk. Dat komt omdat vrouwen eerst een stabiele situatie willen gezin. Ook richten gemeenten onbedoeld hun begeleiding meer op mannelijke dan op vrouwelijke nieuwkomers. Mannen worden gezien als meer kansrijk op de arbeidsmarkt.


Aantal statushouders met een bijstandsuitkering blijft gelijk

Divosa meldt mede op basis van de CBS cijfers, dat het aantal statushouders met een baan daalt en dat het aantal statushouders in de bijstand gelijk blijft. In de eerste helft van 2020 werkte 29,1% van de statushouders die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen. Het percentage statushouders in de bijstand is in de eerste twee kwartalen van 2020 gelijk gebleven (56,9%). Volgens Divosa zijn deze cijfers te verklaren doordat veel statushouders met korte, parttime contracten werken en door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt.

Laag opleidingsniveau

Volgens migratieonderzoeker Jan van de Beek komt de groei van het aantal statushouders dat gebruikt maakt van een bijstandsuitkering, deels door economische factoren en de lange asielprocedure. Maar het komt volgens hem vooral door het lage opleidingsniveau van deze groep migranten. Een grote groep vluchtelingen komt tegenwoordig uit het Midden-Oosten en Afrika, waar het gemiddelde opleidingsniveau lager is en waardoor de kans op werk minder is.

Heeft een statushouder recht op een uitkering?

Ja, wanneer statushouders worden gehuisvest in een gemeente, komen ze in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Voordat ze de ‘vluchtelingenstatus’ verleend krijgen, verblijven ze meestal de eerste tijd in de asielopvang. Hier krijgen ze geen uitkering, maar leefgeld.

In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een asielzoeker wordt erkend als vluchteling. Asielzoekers die als vluchteling worden erkend krijgen de ‘vluchtelingenstatus’. Zij worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. Nadat hun een vergunning is verleend, hebben ze ook recht op woonruimte. Het is het startpunt voor hun integratie in de maatschappij. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bepaalt op basis van het landelijke woningaanbod in welke gemeente de statushouder komt te wonen. Wanneer een statushouder een woning toegewezen heeft gekregen, kan hij een uitkering ontvangen totdat er werk is gevonden of aan een opleiding is begonnen.

Statushouders met een bijstandsuitkering: stagnatie of groei?

De toename van statushouders met een baan is tijdens de coronacrisis tot stilstand gekomen. Dat geldt overigens niet alleen voor statushouders, maar voor de hele Nederlandse beroepsbevolking. Over de hele linie neemt het aantal mensen een met bijstandsuitkering toe.

Statushouders hebben net zoals iedere inwoner van Nederland recht op bijstand, maar hebben ook de plicht om in te burgeren. Het inburgeringsstelsel verandert per 1 januari 2022 Het oude stelsel vertoonde teveel mankementen. In het nieuwe stelsel moeten inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland en zo snel mogelijk werk vinden en de taal. Wellicht wordt hierdoor de groep statushouders met een bijstandsuitkering een stuk kleiner.

Bekijk hieronder een video waarin de hoofdlijnen van de nieuwe inburgeringswet worden uitgelegd.

Bronnen: CBS, Divosa, NPO Radio 1, KIS, RD, Rijksoverheid, Sociale Vraagstukken, Telegraaf

close

Wil je het laatste nieuws van Bijstandsblues.nl ontvangen? Meld je dan hieronder aan.

close

Wil je het laatste nieuws van Bijstandsblues.nl ontvangen? Meld je dan hieronder aan.

Deel dit bericht:

Plaats een reactie