Van regelvrije bijstand naar een basisinkomen

De werkgroep Basisinkomen Hellendoorn organiseert in samenwerking met het Clientenplatform een bijeenkomst over de ontwikkelingen rond het basisinkomen in Nederland en de mogelijkheden en ervaringen rond regelarme bijstand.

Er is veel discussie in Nederland over de wijze waarop de bijstand wordt uitgevoerd. Met name het wantrouwen naar bijstandsgerechtigden en het grote aantal verplichtingen waaraan zij moeten voldoen staan daarin centraal.

In zes gemeentelijke experimenten regelarme bijstand, die in de afgelopen jaren in Nederland zijn uitgevoerd zijn deze thema’s uitdrukkelijk aan de orde geweest. Zo leidt begeleiding op basis van vertrouwen tot meer welzijn en tot minder beroep op de gezondheidszorg. Ook komt er meer structuur in het leven. Daarnaast leiden minder regels ook – zij het in geringe mate – tot meer uitstroom naar betaald werk.

Wat kunnen deze ervaringen betekenen voor het toewerken naar een basisinkomen? Een basisinkomen, dat onvoorwaardelijk, individueel en universeel is en voorziet in een inkomen dat een fatsoenlijk bestaan garandeert.